top of page

Проект № BG05M9OP001-1.003-1410 „Нова работа – една нова възможност за реализация“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Бенефициент: "Мартенички Кико" ЕООД

Период на реализиране:
15 месеца: 01.08.2016 – 01.11.2017 г.
Общ бюджет на проекта: 199 385,00 лв.
Размер на БФП: 199 385,00 лв.,от които 169 477,25 лв. (85%) от средства на Европейския съюз чрез Европейски социален фонд (ЕСФ) и 29 907,75 лв. (15%) Национално финансиране от  бюджета на Република България
Съфинансиране от Бенефициента: 0 лв.
Кратко описание на проекта
Проектът „Нова работа – една нова възможност за реализация“ е насочено към създаване на устойчиви работни места  в  "Мартенички Кико" ЕООД и закупуване на оборудване, пряко свързано с новосъздадените работни места. В рамките на проекта ще бъдат разкрити осемнадесет нови работни места и ще бъде закупено необходимото оборудване, пряко свързано с новооткритите места,  с цел да се гарантира безпроблемната работа на новоназначените лица.

Цели на проекта:
Проектът напълно отговаря на целта на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова BG05M9OP001-1.003 «НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015», която се реализира в рамките на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР, а именно: да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и/или неактивни лица.

Основната цел  на проекта е: създаване на 18 устойчиви работни места за безработни и/или неактивни лица в  "Мартенички Кико“ ЕООД.

 

Специфичните цели на проекта са:
•    СЦ1: Осигуряване и гарантиране на необходимите условия на труд за новоназначените  лица, чрез закупуване  на оборудване, пряко свързано с новоразкритите работни места
•    СЦ 2: Подобряване на социално-икономическия статус  на новоназначените лица и тяхната интеграция в обществото
•    СЦ 3: Усъвършенстване на практическите знания, умения и трудови навици на наетите  по проекта лица в процеса на работа.
•    СЦ4: Повишаване на конкурентоспособността на "Мартенички Кико" ЕООД,  посредством създаването на 18 нови работни места

Основни дейности:
В рамките на проекта ще бъдат реализирани следните дейности:
Дейност 1: Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца.
Дейност 2: Закупуване на оборудване, свързано със създаване на нови работни места. Дейност 3: Информация и публичност на проекта.
Дейност 4: Организация и управление на проекта.

Индикатори:
Наети безработни и неактивни участници – 18 броя
Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 9 броя

Очаквани резултати:
•    Създадени 18  нови работни места за безработни и/или неактивни;
•    Наети  безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца;
•    Закупено оборудване за целите на функционирането на работните места;  
•    Подобрена конкурентоспособност на дружество;
•    Създаване и усъвършенстване на трудовите навици у новоназначените лица;
•    Подобряване на  социално-икономическия статус на лица, на които е осигурена заетост;
•    Повишаване на  конкурентоспособността и производителността на дружеството;
•    Осигурена информация и публичност на проекта.

 

 

Документация от 21.06.2017г. по Проект № BG05M9OP001-1.003-1410-С01​ можете да намерите ТУК

 

Решение №1 /22.06.2017 г.  За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител  ТУК

 

Публична покана номер 2/ дата 23.06.2017 г. и документация ТУК

bottom of page